Image for post
Image for post

Nicehearts maahanmuuttajataustaisten naisten tukena osa 2 — Nadia ja Marwa

Osallistuin äitien suomenkielen kurssille, josta opettaja ohjasi minut opiskelemaan Niceheartsin digikurssille ja antoi minulle Samiran puhelinnumeron. Soitin Samiralle ja hän varasi minulle paikan digikurssille.

Ensimmäinen tapaaminen oli kirjastossa Samiran ja opettajan kanssa, he olivat hyvin avuliaita ja ystävällisiä. Samira auttoi minua kielen kääntämisessä sekä auttoi minua ymmärtämään asioita täällä suomessa. Niceheartsin tiloissa tunsin oloni turvalliseksi ja ohjaajat ottivat minut hyvin vastaan, ilmapiiri oli hyvä. Koska sain hyvää palvelua, kerroin kokemuksistani mieheni veljen vaimolle Marwalle, joka oli juuri saapunut Suomeen. Hän tarvitsi apua ja tietoja Suomen yhteiskunnasta. Marwa oli huolissaan elämästään Suomessa ja hänellä oli paljon kysymyksiä, hän koki tarvitsevansa apua. Halusin auttaa Marwaa, joten kerroin hänelle, että parempi jos menisit Nicehearts:iin, koska he osaavat kertoa näistä asioista paremmin ja auttaa.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tue Niceheartsin toimintaa

We Encourage ja Nicehearts ry ovat yhteistyössä, jossa kerätään varoja Nicehearts ry:lle palveluohjauksen työntekijän palkkaamiseksi. Palkattava henkilö jalkautuu tekemään ohjaavaa työtä esimerkiksi neuvoloihin.

Support our mission by sharing and following us:

Instagram | Twitter | LinkedIn | Facebook

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. We act as a fundraising agent and build open source AI tool for victims of violence.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store